Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  1. Bevezetés

Csarnai Borbála E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. A
“bevonulozene.hu”
weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes és jogi személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési alapján jár el. Az Ajánlatkérő a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Csarnai Borbála E.V.
Nyilvántartási szám: 32130103
Székhely: 2484 Gárdony, Széchenyi utca 26.
Adószám: 66147705127
E-mail: hello@bevonulozene.hu

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő, biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

  1. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

  1. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

3.1. Az adatokat az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló alvállalkozók vagy munkavállalók jogosultak megismerni. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

  1. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Ajánlatkérés során az Ajánlatkérőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
Ajánlatkérő neve,
E-mail címe,
Ajánlatkérő weboldalának címe.

Adatkezelő az Ajánlatkérő adatait az ajánlatkérés megválaszolása és kapcsolattartás érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

4.2. Tréningre történő jelentkezés során az Ajánlatkérőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Ajánlatkérő neve,
E-mail címe,
Telefonszáma,
Számlázási adatok

Adatkezelő az Ajánlatkérő adatait a jelentkezés kezelése és a kapcsolattartás érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

4.3. Hírlevélre, értesítőkre történő feliratkozás során az Ajánlatkérőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Keresztnév,
E-mail cím

Adatkezelő az Ajánlatkérő adatait a szolgáltatáshoz kapcsolódó direkt marketing üzenetek küldése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

4.4. Az Ajánlatkérő mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ajánlatkérő önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, az ajánlatkéréssel, jelentkezéssel, a hírlevél-feliratkozással és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az ajánlatkérés során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az Ajánlatkérő azonosítására, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartásra szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Ajánlatkérő részére.

A tréningjelentkezés során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az Ajánlatkérő azonosítására, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartásra szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Ajánlatkérő részére.

A hírlevél-feliratkozás során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése marketingüzenetek küldésére és kapcsolattartásra szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Ajánlatkérő részére.

5.3. Az Ajánlatkérő adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

5.4. Az Adatkezelő a Facebook és a Google Ads hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc és a Facebook általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul

5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

  1. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az ajánlatkérés során kötelezően megadott adatok kezelése az ajánlatkéréssel kezdődik és annak törléséig tart. A tréningjelentkezés során kötelezően megadott adatok kezelése a jelentkezés befogadásával kezdődik és a törvényi előírásoknak megfelelően kerül megőrzésre. A hírlevél-feliratkozás során kötelezően megadott adatok kezelése az feliratkozással kezdődik és annak törléséig tart.

  1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő alvállalkozói vagy munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, online számlázó, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az Ajánlatkérőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ajánlatkérő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  1. Az Ajánlatkérő jogai

8.1. Az Ajánlatkérő bármikor jogosult írásban tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ajánlatkérő jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Adatkezelő az Ajánlatkérő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az Ajánlatkérő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

8.4. Az Ajánlatkérő bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ajánlatkérő, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

  1. Egyéb rendelkezések

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel az itt megfogalmazott előírásoknak.